ทศตา อรณิชชา. 2021. “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (2). Bangkok, Thailand:188-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/248837.