สุภาพจน์ ณัฏฐ์ชุดา. 2021. “การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (2). Bangkok, Thailand:79-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249125.