สุทธินนท์ จอมขวัญ. 2021. “การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (2):34-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249540.