พลคชา พิทักษ์. 2021. “ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่แรงงาน 4.0 ของผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (2). Bangkok, Thailand:155-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/251680.