ถาปินตา เจนจิรา. 2021. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (2). Bangkok, Thailand:70-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/252575.