วงษ์กำภู เมษยา, จารุจิตติพันธ์ พิศมัย, และ อวเกียรติ สมยศ. 2022. “แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:148-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/254427.