ปฐมวงษ์ ธีระ. 2022. “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:84-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/255023.