วงศ์อนุ เจนจิรา, ยุวชิต อุมาพร, และ วิชญวรนันท์ กนกพิชญ์. 2022. “การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำปรากฏร่วมจำเพาะจากสื่อภาพประกอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:50-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/256024.