วงษ์พระจันทร์ ณัฐกฤตา, และ นิลาภรณ์กุล นภาพร. 2022. “ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:60-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/256812.