จุฑามาศ ปัญญวัฒน์. 2022. “การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:99-111. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/258214.