บุญลือ สุรพล. 2022. “เมตาเวิร์สสำหรับการศึกษา: การเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลนฤมิตกับโลกความจริงของการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบดื่มด่ำ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (1). Bangkok, Thailand:9-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/258310.