อวยพร เพชรนรี, ไสยวรรณ อัญชลี, และ สุขสำราญ จินตนา. 2022. “ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (2). Bangkok, Thailand:56-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260640.