ขาววิราช ณัฐณิชา, ไสยวรรณ อัญชลี, และ สุขสำราญ จินตนา. 2022. “การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (2). Bangkok, Thailand:23-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260808.