เฉียน จ้าว, และ มีสอน ประณต. 2022. “การศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11 (2). Bangkok, Thailand:13-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263175.