จันทร ประจวบ, เศวตคชกุล โสภณา, และ อุทัยเสน ชัยวัฒน์. 2023. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 12 (1). Bangkok, Thailand:71-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263987.