ภิรมย์อ้น พิทยา, เจริญอาภรณ์วัฒนา ปรัชนันท์, และ ชูชื่น ระพิน. 2023. “ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 12 (1). Bangkok, Thailand:112-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/264766.