กลิ่นทอง เกรียงไกร, ธรรมชาลัย อนันต์, และ ธนาบวรพาณิชย์ ณัฐภัสสร. 2023. “แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 12 (1). Bangkok, Thailand:21-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/266206.