[1]
คำชื่น ศ. . . และ หาสุนทรี น. . ., “การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 102–115, ธ.ค. 2020.