[1]
เพชรสถิตย์ พ. ., “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยาในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 57–64, มิ.ย. 2020.