[1]
ธนาบวรพาณิชย์ ณ., “ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 28–39, มิ.ย. 2020.