[1]
สุขทรัพย์ ก. . ., “บทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 7–12, มิ.ย. 2020.