[1]
สิริพรวุฒิ ณ. . ., “ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 40–48, มิ.ย. 2020.