[1]
ศรีวะรมย์ ล., “ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 104–117, มิ.ย. 2020.