[1]
ทองมุณี ป. ., “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 49–56, มิ.ย. 2020.