[1]
ศิริสมบูรณ์เวช ส., “การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 116–123, ธ.ค. 2020.