[1]
สิริพรวุฒิ ณ. . ., “ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 48–56, ธ.ค. 2020.