[1]
บุญยะพงศ์ไชย ส. . ., “ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมปรับตัวการทำงานในยุคดิจิตอลเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 189–198, ธ.ค. 2020.