[1]
ก้องวัฒนโกศล ส. และ สิทธิสมบูรณ์ ม. . ., “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 176–188, ธ.ค. 2020.