[1]
ศลโกสุม ส. ., “กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 10–17, ธ.ค. 2020.