[1]
สุวานิโช ฑ. . . และ พระใหญ่ น. . ., “รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 38–47, ธ.ค. 2020.