[1]
อนันต์นาวี ภ. และ ประวัติรุ่งเรือง ส. . ., “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 76–88, ธ.ค. 2020.