[1]
สุขสม ส. . ., “นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 166–175, ธ.ค. 2020.