[1]
นรินทร อ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ”, NBU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 199–210, ธ.ค. 2020.