[1]
ศรีสว่าง ส. . . และ พานิช ถ. ., “ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 183–192, มิ.ย. 2021.