[1]
จุฑามาศ ป., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 110–119, มิ.ย. 2021.