[1]
โยศรีคุณ น. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 46–54, มิ.ย. 2021.