[1]
สุภาพจน์ ณ., “การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 79–91, ธ.ค. 2021.