[1]
วงษ์กำภู เ., จารุจิตติพันธ์ พ. . ., และ อวเกียรติ ส. ., “แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 148–59, มิ.ย. 2022.