[1]
ปฐมวงษ์ ธ., “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 84–98, มิ.ย. 2022.