[1]
วงศ์อนุ เ., ยุวชิต อ., และ วิชญวรนันท์ ก., “การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำปรากฏร่วมจำเพาะจากสื่อภาพประกอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 50–59, มิ.ย. 2022.