[1]
วงษ์พระจันทร์ ณ. และ นิลาภรณ์กุล น. ., “ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 60–69, มิ.ย. 2022.