[1]
จุฑามาศ ป., “การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 99–111, มิ.ย. 2022.