[1]
อวยพร เ. . ., ไสยวรรณ อ. . ., และ สุขสำราญ จ., “ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 56–63, ธ.ค. 2022.