[1]
ขาววิราช ณ., ไสยวรรณ อ., และ สุขสำราญ จ., “การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 23–31, ธ.ค. 2022.