[1]
จันทร ป. ., เศวตคชกุล โ. ., และ อุทัยเสน ช. ., “การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด ”, NBU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 71–79, มิ.ย. 2023.