คำชื่น ศ. . ., และ หาสุนทรี น. . . “การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 102-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/241611.