ธนาบวรพาณิชย์ ณ. “ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 28-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242548.