ศรีวะรมย์ ล. “ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 104-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242556.