ศิริสมบูรณ์เวช ส. “การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 116-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243337.