ก้องวัฒนโกศล ส., และ สิทธิสมบูรณ์ ม. . . “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 176-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/244325.